Portal WEB del municipi d' de Vilada
mapa WEB e-mail de contacte  home
visites: 578760 50 usuaris actius dissabte, 25 - de març - 2017
Tota la informació que genera l'ajuntament i els serveis que se'n deriven
Esteu a:  Ajuntament iconaTauler virtual
L'equivalent virtual al tauler de suro de l'ajuntament

L'equivalent al tauler de suro de l'ajuntament, amb tota la informació d'interès municipal.

General
 • ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA data de publicació: 13-03-17
  ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

  ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

  DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

  ANUNCI d'informació pública de la relació dels béns i els drets afectats per l'execució del projecte constructiu de l'estació depuradora d'aigües residuals i dels col·lectors en alta de Vilada (Berguedà) i punt d'abocament a la riera de Vilada (clau S-AA-01080-P).

  L'Agència Catalana de l'Aigua, mitjançant la Resolució de 10 de febrer de 2017 i en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l'obertura d'un període d'exposició pública als efectes d'examen, rectificació i presentació de reclamacions de la relació de dels béns i els drets afectats per l'execució del projecte constructiu de l'estació depuradora d'aigües residuals i dels col.lectors en alta de Vilada (Berguedà) i punt d'abocament a
  la riera Vilada, el qual resta a disposició del públic durant de quinze dies, a comptar del dia de la publicació d'aquest Anunci en el DOGC, en hores d'oficina, a les dependències següents:

  Agència Catalana de l'Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.

  Ajuntament de Vilada, Pl. de la Vila, 1, 08613.

  També es podrà consultar la relació a la web de l'Agència Catalana de l'Aigua a la següent adreça: http://acaweb.gencat.cat/aca/projectesobresip.

  Dins d'aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l'execució de les obres projectades poden presentar a les dependències indicades els escrits d'al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l'objecte del projecte, i en qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
  públiques.

  Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats d'expropiació necessària, i d'acord amb el que estableix el paràgraf segon de l'article 17 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres articles concordants del seu Reglament de 26 d'abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles errors que s'hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d'ocupació, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.
  El present projecte s'emmarca dins el previst a l'article 11 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, on es fa referència a que l'aprovació de projectes corresponents a obres hidràuliques d'interès prioritari de la Generalitat de Catalunya comporta la declaració d'urgent ocupació dels béns i drets afectats.

  Barcelona, 21 de febrer de 2017
  Silvia Esteve Garcia
  Cap del Departament de Gestió Administrativa

 • BASES DEL CONCURS PER DISSENYAR LA PORTADA DEL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR 2017 data de publicació: 07-03-17
  BASES DEL CONCURS PER DISSENYAR LA PORTADA DEL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR 2017


  1) OBJECTE DEL CONCURS:


  Aquest concurs té com a objecte el disseny de la portada del programa de la Festa Major de Vilada 2017


  2) PARTICIPANTS:

  Podrà participar qualsevol persona que hi estigui interessada


  3) CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA:

  Tema:

  Les propostes hauran de tenir com a base la fotografia o dibuix dels gegants nous de Vilada, en motiu del 25è aniversari de la seva construcció. La fotografia o dibuix pot incloure: els dos gegants, o bé qualsevol d’ells de forma individual.

  Posteriorment, amb la fotografia o dibuix guanyador, l’Ajuntament s’encarregarà de dissenyar el cartell i la portada del programa de la Festa Major.

  Característiques tècniques:
  La fotografia s’haurà de presentar en suport digital (.jpg o .png) o en suport paper. Haurà de tenir una resolució adequada per generar impressions i versions d’alta definició, preferiblement al voltant de 300 PPP.

  L’orientació de la fotografia podrà ser horitzontal o vertical i amb unes dimensions mínimes de 10x15CM.


  4) PRESENTACIÓ:


  Procediment:
  La proposta es pot transmetre per dues vies segons si es fa en suport paper o en suport digital. Únicament es pot presentar pel concurs, una única proposta per persona.

  Si la presentació es fa en suport paper s’haurà d’entregar la fotografia dins un sobre tancat, i adjuntant un paper dins el sobre on consti:
  - el nom de l’autor o qui presenta la fotografia,
  - el seu telèfon, direcció postal i correu electrònic,
  - si és possible informació de la data i el lloc on es va fer la fotografia.

  Si s’opta per presentar la fotografia en via paper, les entregues s’hauran de fer a les oficines de l’Ajuntament de Vilada, de dilluns a divendres en horari de 09:00h a 15:00h.

  Si la presentació es fa en suport digital, s’haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça: concursfotosvilada@gmail.com, adjuntant la fotografia proposada, i fent constar en el cos del correu la següent informació:
  - el nom de l’autor o qui presenta la fotografia,
  - el seu telèfon, direcció postal i correu electrònic,
  - si és possible informació de la data i el lloc on es va fer la fotografia

  Termini de presentació:
  El termini de presentació de les fotografies serà del 6 de març al 28 d’abril (ambdós inclosos). No s’admetran fotografies presentades fora d’aquest termini.


  5) PREMI:


  La dotació del premi per la fotografia guanyadora serà de 100€.


  6) JURAT I VEREDICTE:

  El jurat estarà format per 3 persones amb dret a vot: 1 representant de l’associació Juvenil Cims de Vilada, 1 representant de la Comissió de Festes, i professional de la fotografia.

  El regidor de festes formarà part del jurat com a secretari, però no tindrà veu ni vot en l’elecció de la fotografia guanyadora.

  Cap membre del jurat podrà participar com a concursant.

  El concurs podrà ser declarat desert en el cas que les fotografies presentades no satisfacin els criteris del jurat.

  El veredicte del jurat serà inapel•lable.


  7) PROPIETAT:

  La proposta premiada romandrà en propietat exclusiva i permanent de l’Ajuntament de Vilada, el qual tindrà la completa llibertat per utilitzar i reproduir el disseny premiat. Al ser propietari legal del disseny, es reserva el dret de modificar algun aspecte del mateix per adequar-lo a les finalitats que li són assignades. Els drets de propietat intel•lectual de la imatge presentada han de ser propietat de l’autor. En cas que s’utilitzi una imatge propietat d’un tercer, caldrà acreditar que prèviament s’han tramitat –i en aquest cas liquidat– els drets d’ús i de reproducció derivats dels drets d’autor que corresponguin, exonerant l’Ajuntament de Vilada de tota responsabilitat.

  Respecte a les obres no premiades, l’Ajuntament tindrà dret d’exposar-les en una possible exposició de fotos durant la Festa Major de Sant Joan o la Festa Major d’Estiu. A més, se’n guardarà una còpia digital a l’arxiu de l’Ajuntament.


  8) RETORN DE LES OBRES:

  Les fotografies presentades en format paper podran ser recollides a partir del 15 de setembre i fins el dia 30 d’octubre de 2017 a les oficines de l’Ajuntament de Vilada en horari d’atenció al públic. Passat aquest termini, restaran propietat de l’Ajuntament.


  9) NOTA LEGAL:

  Els drets d’imatge del guanyador en els actes públics relacionats amb les publicacions en les quals aparegui la seva obra, seran cedits a l’Ajuntament de Vilada per a ser utilitzats en medis propis o aliens, ja sigui impresos com digitals, amb finalitats divulgatives.


  10) ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

  La participació en el concurs comporta l’acceptació de les presents bases, així com el criteri i el veredicte del jurat.


  VILADA, març de 2017

 • FORMULARI INSCRIPCIÓ CLUB TENNIS VILADA data de publicació: 06-03-17
  FORMULARI INSCRIPCIÓ CLUB TENNIS VILADA

  Formulari d'inscripció al Club Tennis Vilada per gaudir de les instal·lacions de tennis i pàdel del nostre poble.

  https://goo.gl/forms/DnlIsOSTxenTndSw2

  Vilada, 6 demarç de 2017
  Club Tennis Vilada

 • RENOVACIÓ DNI data de publicació: 02-03-17
  RENOVACIÓ DNI

  Tots els interessats en la renovació del DNI s'han d'apuntar a l'ajuntament de Vilada el més aviat possible. El telèfon de l'ajuntament és el 93 823 81 28.

  Ajuntament de Vilada
  2 de març de 2017

 • CONVOCATÒRIA PLE DIA 1 DE FEBRER DE 2017 data de publicació: 30-01-17
  CONVOCATÒRIA PLE DIA 1 DE FEBRER DE 2017

  CONVOCATÒRIA


  En compliment de les atribucions que m’atorga la legislació vigent i per tal de donar resposta a les necessitats plantejades vinc a


  CONVOCAR sessió ordinària del Ple de la Corporació pel proper


  DIA: DIMECRES 1 DE FEBRER DE 2017.
  HORA: 19:30 HORES
  LLOC: SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT


  Amb el següent ordre del dia:

  1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de data 2 de novembre de 2016.
  2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
  3.- Informes d’Alcaldia
  4.- Donar compte de l’escrit presentat pel representant del grup municipal Junts per Vilada-AM envers el canvi de membre a la Comissió de Comptes de l’Ajuntament de Vilada.
  5.- Aprovació del compte General de l’exercici 2015.
  6.- Precs i preguntes


  Vilada, 30 de gener de 2016.

  L’Alcaldessa
  Montserrat Badia Piqué,


 • AVÍS: SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA data de publicació: 01-12-16
  AVÍS: SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA

  Benvolguts/udes,

  El proper 15 de desembre es preveu fer la neteja del dipòsit nou d'aigua. Des de l'Ajuntament de Vilada es recomana no veure aigua de l'aixeta durant el dia 15 i 16 de desembre.

  Ajuntament de Vilada

 • OBERTA CONVOCATÓRIA CONTRACTACIÓ PERSONAL PEL PVI data de publicació: 30-11-16
  OBERTA CONVOCATÓRIA CONTRACTACIÓ PERSONAL PEL PVI

  S’han obert les convocatòries de selecció de personal per al Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. Podeu trobar les bases a aquest enllaç http://www.diba.cat/web/seleccio/interinatges

  El termini de presentació de sol·licituds va des d’avui fins a 10 dies després de la publicació al DOGC.

  Les sol·licituds s’han de fer preferentment de forma telemàtica.

 • EDICTE sobre l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2016 data de publicació: 16-06-16
  EDICTE SOBRE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2016

  EDICTE sobre l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2016.

  Veure edicte publicat en el DOGC el dia 16/06/2016.

  Veure edicte publicat en el BOPB el dia 17/06/2016.

  Veure bases reguladores del procés selectiu per cobrir una plaça d'administratiu/va publicades en el BOPB el dia 17/06/2016.  Per resolució d'Alcaldia de data 6 de juny de 2016, es va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilada per a l'any 2016, per la selecció de les places següents:

  PERSONAL FUNCIONARI

  Escala d'Administració General:

  - Grup C, subgrup C1 de titulació; classe, Administrativa general; nombre de vacants 1; sistema de selecció: Concurs – oposició, torn de promoció lliure.

  Bases convocatòria (Veure document PDF).

  Instància convocatòria (veure document PDF).

  Vilada, 6 de juny de 2016
  Montserrat Badia Piqué
  Alcaldessa

 • NOVA APLICACIÓ My112 EN CAS D'EMERGÈNCIA data de publicació: 28-09-15
  NOVA APLICACIÓ MY112 EN CAS D'EMERGÈNCIA

  El centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència al Telèfon 112 CAT112 posa en funcionament My112, una aplicació mòbil totalment gratuïta que localitza i envia automàticament la posició de l’alertant en una trucada d’urgència.

  My112 està disponible per als sistemes Android i iOS i es pot descarregar en català, castellà i anglès. L’APP està especialment indicada en els casos en què la persona que pateix l’emergència o que n’és testimoni no sap exactament on es troba (zones rurals, en trajectes per carreteres, etcètera). L’aplicació també permet l’enviament de fotografies a petició de l’operador del 112 i l’enviament de missatges al ciutadà per part de les autoritats. Així mateix, disposa d’una versió accessible especialment dissenyada per a la gent gran.

  El CAT112 ha renovat els sistemes informàtics dels seus centres de Barcelona (Zona Franca) i Reus (edifici CAT112) per permetre que la localització del ciutadà que utilitza My112 aparegui als ordinadors dels operadors en el mateix moment que responen a la trucada d’emergència. La informació de localització juntament amb la resta de dades de l’incident es transfereix immediatament als cossos vinculats a l’emergència.

  Creiem que constitueix una eina d’especial utilitat per a tots els ciutadans.

  Ajuntament de Vilada

Serveis
 • Horaris del camió de la deixalleria mòbil data de publicació: 16-02-17
  HORARIS DEL CAMIÓ DE LA DEIXALLERIA MÒBIL
  CALENDARI DEIXALLERIA MÒBIL 2017


  GENER DIMARTS 24
  FEBRER DIMARTS 21
  MARÇ DIMECRES 22
  ABRIL DIVENDRES 21
  MAIG DIMARTS 23
  JUNY DIJOUS 22
  JULIOL DILLUNS 24
  AGOST DIJOUS 24
  SETEMBRE DILLUNS 25
  OCTUBRE DIMARTS 24
  NOVEMBRE DIMECRES 22
  DESEMBRE DIMECRES 20


  HORARIS DEL CAMIÓ
  Matí i tarda: 11:00 A 18:00 SI ÉS PLÈ MARXA ABANS (A l'hora de dinar, encara que no hi hagi el noi està el camió obert)

  TELF. FREIXA 93 821 45 55

 • HORARIS CONSULTORI MÈDIC ELS DIMECRES DE GENER A JULIOL 2017 data de publicació: 19-01-17
  HORARIS CONSULTORI MÈDIC ELS DIMECRES DE GENER A JULIOL 2017
  Benvolgut veí/veïna,

  A continuació podrà veure l'horari del consultori metge dels mesos de gener a juliol (ambdós inclosos) dels dimecres. L'horari d'atenció al públic previst pel més de gener fins el més de juliol durant el dimecres a la tarda és:

  DATA-----> CONSULTORI VILADA
  04/01/17--> De 17.30 a 21 h
  11/01/17--> De 13.30 a 17 h
  18/01/17--> De 17.30 a 21 h
  25/01/17--> De 13.30 a 17 h
  01/02/17--> De 17.30 a 21 h
  08/02/17--> De 13.30 a 17 h
  15/02/17--> De 17.30 a 21 h
  22/02/17--> De 13.30 a 17 h
  01/03/17--> De 17.30 a 21 h
  08/03/17--> De 13.30 a 17 h
  15/03/17--> De 17.30 a 21 h
  22/03/17--> De 13.30 a 17 h
  29/03/17--> De 17.30 a 21 h
  05/04/17--> De 17.30 a 21 h
  12/04/17--> De 13.30 a 17 h
  19/04/17--> De 17.30 a 21 h
  26/04/17--> De 13.30 a 17 h
  03/05/17--> De 17.30 a 21 h
  10/05/17--> De 13.30 a 17 h
  17/05/17--> De 17.30 a 21 h
  24/05/17--> De 13.30 a 17 h
  31/05/17--> De 17.30 a 21 h
  07/06/17--> De 13.30 a 17 h
  14/06/17--> De 17.30 a 21 h
  21/06/17--> De 13.30 a 17 h
  28/06/17--> De 17.30 a 21 h
  05/07/17--> De 17.30 a 21 h
  12/07/17--> De 13.30 a 17 h
  19/07/17--> De 17.30 a 21 h
  26/07/17--> De 13.30 a 17 h

  Atenció d’urgències i/o programació de visites pel mateix dia dels dimecres:

  • De les 8 a les 13.30 hores – CAP Berguedà 93 821 27 44

  • De les 13.30 fins les 21 hores – CAP Borredà o CAP Vilada. S’haurà de trucar i/o anar personalment al consultori corresponent segons els trams horaris d’atenció als consultoris.
  CAP Borredà – 93 823 90 91 // CAP Vilada – 93 823 83 27


  Salutacions cordials,

  Montserrat Badia Piqué
  Alcaldessa

 • RECULL D'OFERTES DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DEL BERGUEDÀ data de publicació: 15-11-16
  RECULL D'OFERTES DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DEL BERGUEDÀ

  RECULL SETMANAL D'OFERTES DE FEINA DEL DIA 15 DE NOVEMBRE AL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2016 (Veure document PDF)

 • BIBLIOTECA ESCOLA SERRA DE PICAMILL data de publicació: 20-11-15
  BIBLIOTECA ESCOLA SERRA DE PICAMILL

  L'Ajuntament de Vilada posa en coneixement que està en funcionament el servei de biblioteca a l'escola Serra de Picamill de Vilada.

  Dia: dimarts i dijous (lectius escolar).
  Hora: de 17:00 a 19:00 hores (de 5 a 7 de la tarda).
  Servei obert a tothom a qui li pugui interessar.

 • GRATUITAT TÚNEL DEL CADÍ data de publicació: 18-11-15
  GRATUITAT TÚNEL DEL CADÍ

  Renovació dels descomptes per als usuaris habituals del túnel del Cadí, residents al Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell. Per poder-se acollir a la gratuïtat del peatge del túnel del Cadí caldrà aportar la documentació requerida a la seu del Consell Comarcal que correspongui en funció del municipi de residència. Per saber quan caduca la vostra gratuïtat podeu visitar el web del Túnel del Cadí. Podeu consultar la vigència de l’aplicació del descompte introduint el vostre DNI.

  Funcionalitat del descompte a residents:

  El descompte s’aplicarà un cop siguin validats els documents aportats als Consells Comarcals amb la fórmula següent:

  - A aquests efectes, aconsellem consulti el web www.tunelsbarcelonacadi.cat dins apartat Tarifes/Cadí/Residents /Consulta vigència, on introduint el seu NIF podrà consultar quina targeta té vinculada, així com la data d’inici i de caducitat de la seva condició de resident.

  - L'acreditació tindrà una validesa de tres anys. Transcorregut aquest termini, serà necessari acreditar-se de nou seguint les indicacions que detallem a l’apartat de “renovació de l’acreditació de la condició de resident”

  - De no fer-ho així, considerarem anul·lada la condició de resident i per tant no podrà gaudir del descompte del 100% del peatge del túnel del Cadí.

  - És responsabilitat dels beneficiaris i no dels Consells Comarcals ni de Túnels de Barcelona i Cadí CGC,SA, renovar en termini l’acreditació de resident, així com verificar el moment en que una targeta està activada i vinculada a la bonificació.


  Descarrega els documents:

  - Instruccions túnel cadí (web túnel del Cadí)

  - Declaració_jurada_tunel (web túnel del Cadí)

  - Sollicitud Residents Bergueda (Web túnel del Cadí)  Tota la documentació s'ha de presentar a les oficines del Consell Comarcal del Berguedà. Podeu consultar horaris al telèfon 93 821 35 53.


  Ajuntament de Vilada

Impostos i taxes
 • CALENDARI FISCAL 2016 data de publicació: 25-01-16
  CALENDARI FISCAL 2016

  CALENDARI FISCAL 2016 (veure versió per imprimir)

  IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS
  - 1A FRACCIÓ: del dia 1 d'abril al dia 2 de juny
  - 2A FRACCIÓ: del dia 5 d'agost al dia 5 d'octubre

  IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS
  - 1A FRACCIÓ: del dia 1 d'abril al dia 2 de juny
  - 2A FRACCIÓ: del dia 5 d'agost al dia 5 d'octubre

  IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
  - Del dia 2 de Setembre al dia 3 de novembre

  IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
  - Del dia 5 de febrer al dia 5 d'abril

  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
  - Del dia 2 de setembre al dia 3 de novembre

  TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
  - 1A FRACCIÓ: del dia 1 d'abril al dia 2 de juny
  - 2A FRACCIÓ: del dia 2 de setembre al dia 3 de novembre

  TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS
  - 1A FRACCIÓ: del dia 1 d'abril al dia 2 de juny
  - 2A FRACCIÓ: del dia 2 de setembre al dia 3 de novembre

  TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
  - 4T TRIMESTRE 2014: del dia 5 de febrer al dia 5 d'abril
  - 1R TRIMESTRE 2015: del dia 3 de maig al dia 5 de juliol
  - 2N TRIMESTRE 2015: del dia 5 d'agost al dia 5 d'octubre
  - 3R TRIMESTRE 2015: del dia 2 de novembre al dia 3 de gener

  IMPOST BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
  - 1A FRACCIÓ: del dia 1 d'abril al dia 2 de juny
  - 2A FRACCIÓ: del dia 5 d'agost al dia 5 d'octubre


  Ajuntament de Vilada

Cursos i tallers
 • data de publicació: 21-11-16
  ENQUESTA VIOLÈNCIA MASCLISTA DE CATALUNYA

  El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya està realitzant un estudi sobre la seguretat de les dones a Catalunya, la 2ª edició de l’Enquesta de violència masclista de Catalunya (EVMC).

  Aquest estudi consisteix, en relació amb la mostra de dones, en una entrevista sobre les seves experiències personals com a víctimes de la violència masclista i també sobre les seves percepcions en aquesta matèria. En el cas dels homes, es passarà un qüestionarimés breu sobre els temes d’opinió.

  Aquest estudi es porta a terme a través d’una enquesta telefònica a una mostra representativa de la població d’aproximació 1.378 homes i 9.449 dones de 16 anys o més residents a Catalunya.

  Us escric per informar-vos que està previst realitzar l’enquesta entre els mesos de novembre i desembre, i que una part d’aquestes entrevistes telefòniques es podrien fer a ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi.

  Com a edicions anteriors, és possible que algunes persones entrevistades vulguin confirmar que efectivament es tracta d’una enquesta oficial i que les adades es mantindran en la més absoluta reserva. En aquest cas, seria convenient derivar les posbles consultes al telèfon d’atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya, 012, on podran tenir més informació.

General
Festes i celebracions
Actes
 • ACTIVITATS NOVEMBRE I DESEMBRE ACTIVITATS NOVEMBRE I DESEMBRE
  inici: 01-12-16 :: final: 05-01-17


  A continuació podeu veure les activitats programades durant el més de novembre, desembre i gener.  ACTIVITATS


  26/11/2016
  Dia Internacional violència envers les dones.
  Pel·licula "LA FUENTE DE LAS MUJERES"
  Local Pirinenc 17,30 tarda

  29/11/2016
  Xerrada sobre Residus Xerrada i al final entrega d'una bossa
  Local Pirinenc 17,00 h

  08/12/2016 MARATÓ TV3 BINGO
  Org. Dones Fàtima i Gent Gran
  Local Pirinenc 17'00 h

  10/12/2016 Actuació Xuel Díaz
  Contes Infantils
  Organitza: Ampa Local Pirinenc 12 h. mati

  11/12/2016 Jornades Sensibilització
  "​El paper de les dones a l'Africa subsahariana", Valors, organització i crences.
  ​Gemma Sahun advocada, mediadora ​Patricia Fuster presidenta de Dugú Associació"
  Local Pirinenc 11,30 h

  12/12/2016 Taller intergeneracional Descoberta Vegetal
  Rural Salut
  Sortida Escola de 15 a 17 h

  18/12/2016 Venda de llibres vells i esmorzar benefici Marató
  Mati a partir de les 10
  Org. Grup La Teia

  18/12/2016 Cantada Nadales pels carrers del poble
  Coral les Veus del Picancel i l'escola Serra de Picamill de Vilada
  Mati

  21/12/2016 Cuina Saludable als voltants de Nadal
  Taller i degustació
  Rural Salut Local Pirinenc 17 h.

  24/12/2016 Missa del Gall i Concert de Nadal a càrrec de les Veus del Picancel de Vilada
  Al acabar xocolata i coca per tothom
  Missa 22 hores, a continuació concert i repartiment coca i xocolata

  26/12/2016
  Recollida de cartes
  Enviat dels Reis Orient
  Local Pirinenc de les 11 a 13,30

  05/01/2017 Cavalcada Reis Orient
  Rebuda al Parc dels Gronxadors i posteriorment trasllat al
  Local Cultural 19,30 hores


  US HI ESPEREM!!!

Fonts de les notícies: Ràdio Berga, Clac Berguedà
 
Ajuntament de Vilada CIF: P0830000F
Pl. Vila, s/n Tel. 938238128 Fax 938238803 vilada@diba.cat
Diputació de Barcelona